Brannskjærparken

Brannskjærparken
Illustrasjon: Brick Visuals
Brannskjaerparken
Illustrasjon: Brick Visuals
Forrige Neste

Brannskjærparken

Oslos nye ‘Central Park’ - Det viktigste parkprosjektet i Oslo siden Slottsparken ble anlagt i midten av 1800-tallet. 

Brannskjærparken skal bygges på Oslos viktigste og mest spennende transformasjonsområde, Filipstad, og vil bli til den desiderte største parken i Fjordbyplanen.

Arbeidet ble utført som en idéskisse som grunneieren, Oslo Havn, vil bruke som grunnlag for videre designoppdrag- og konkurranser.  

Den opprinnelige landskapskarakteren på Filipstad reflekteres i navnet Brannskjærparken, hvor ’Brannskjær’ var en gruppe små skjær som lå i bukten utenfor Philipstad. Skjærene ble fylt igjen i forbindelse med utfyllingen av Filipstadskaia på midten av 1800-tallet. 

Filipstad har tidligere vært brukt som industriområde, i sin rolle som en av landets viktigste havner for import av matvarer, og som rekreasjonsområde, med badeplasser og stupetårn. LINK Landskaps plan for Brannskjærparken tar utgangspunkt i disse to parallelle historiene, områdets opprinnelige landskapskarakter og den framtidige parkens rolle som en viktig urban park.

LINK Landskaps konsept for parken baserer seg også på andre store transformasjonsprosjekter rundt omkring på kloden, som Pirrama Park i Sydney, Australia, og Islandsbrygge og badeplass i København, Danmark. Disse kjente forbildeprosjekter brukes som referanser for å sikre parkens skala og varierte funksjoner i tråd med bevisste landskaps- og urban design prinsipper.    

Hovedgrepet for landskapskonseptet er en styrkning av dagens kaikant, som danner en viktig akse (siktlinje) fra Hans Jægers Kvartal helt ut til Bygdøy. Dette gjøres med å flytte noen av utfyllingsmassene, som i dag danner en utstikker av fyllingsmasser lengst sør på tomten. Ved å ’skjære’ ut disse massene skapes det et nytt skjær og kanal i forbindelse med en strand som binder sammen to eksisterende kaier. På denne måten gjenskapes en liten bit av den gamle skjærgården på Filipstad.

Fokus på kanten

Tomten har i dag en sjøkant på cirka 750m. LINK Landskap har brukt mye tid på å utvikle forholdet mellom parken, mennesker og sjøen på Filipstad, for å sikre at Oslos befolkning får en park som faktisk lever opp til sin rolle som det viktigste offentlige området ved sjøen i nærheten av sentrum.   

Landskapsplanen bevarer grad på best mulig måte to eksisterende kaier, både som historiske elementer, og for å beholde deres praktiske egenskaper som maritime infrastrukturer. Med dette legges det til rette for framtidige fergeforbindelser mellom Filipstad, sentrum og øyene, i tillegg til fortøyningsplasser for besøkende historiske skip.

En ny trebrygge er lagt parallelt med dagens kai kant, for å skape tettere kontakt med vannet og tilrettelegge for kortsiktig opphold for småbåter.

Stranden, med sin beliggenhet midt i byen, vil utgjøre en særlig attraktiv badeplass på solrike dager, mens Nye Brannskjær byr på et blokklandskap laget av betongelementer hvor man kan sole seg med utsikt over fjordlandskapet. Dette blokklandskapet innrammer Nye Brannskjær samtidig som den danner oppholdsarealer beskyttet fra vind og støy.

Havnepromenaden

Havnepromenaden og et urbant torg vil fungere som overgangselementer mellom by og sjø. Torgets utforming bruker viktige høydeoverganger for å skape oppholdsarealer i et levende byrom. En stor fontene blir til et identitetsskapende element midt på torget samtidig som den tilbyr muligheter for lek med vann.

Et nytt terreng bygd opp av treverk langsmed havnepromenaden skal fungere som meglingselement mellom fjorden og den bakenforliggende byen. Treverksterrenget danner visse opphøyde arealer hvor man kan sitte eller ligge trygt med uhindret usikt over Oslofjorden.

Skolegården

En ny skole er forslått lokalisert rett ved Brannskjærparken, ved siden av Color Lines internasjonale fergeterminal. Dette innebærer unike forutsetninger for landskapsplanen. Skolegården er derfor utformet slik at den tilfredsstiller elevenes krav når det gjelder lek og utendørs oppholds- og samlingsarealer samtidig som den fremstår som en integrert og raffinert del av parken.

En levende aktivitetsplass og gatetun

Brannskjærgata er et nytt gatetun som gir adkomst til et nytt hotell i verdensklasse, nye boliger og skolen. Denne nye gaten fungerer også som parkens nordre kontakt med byen. En aktivitetsplass kobler seg på den ytre siden av Brannskjærgata og skaper et levende område preget av en blanding av forskjellige aktiviteter og kontakt mellom ulike bruksgrupper.

Gressplener under høye trær

Solplenen består av store, flate gressplaner under høye trær, innrammet av et nettverk av brede gangveier. Disse gangveiene binder sammen tomtens to eksisterende kaier i et nettverk av levende sirkulasjonsårer. Dette nettverket av gangveier danner forskjellige rom samtidig som den bidrar til å skape en unik identitet for Brannskjærparken, preget av et pragmatisk forhold mellom fortidens havnevirksomhet og opphold ved fjorden i et urbant og levende miljø.

Badeplassen

En ny hovedbadeplass vil tilby en rekke forskjellige måter å bruke fjorden på – midt i byen! Badeplassen og en ny trebrygge, bygget ut på den gamle kaikanten, vil bli spennende destinasjoner i seg selv hvor man kan bade, svømme, spassere, stupe, sole seg og dykke.   

Badeplassen har blitt utviklet med tanke på å skape et spennende friluftsområde i sjøen som reflekterer de øvrige målene for parken og sin sentrale og lett tilgjengelige plassering i Oslo sentrum. Det skapes bademuligheter for alle alders- og bruksgrupper (ung og gammel, fritid og trening). Bading vil skje i tre beskyttede bassenger – et grunt basseng med bunn for små barn, et middels dypt basseng med rullestolrampe, og et 50m langt basseng for trening (uten bunn). I tillegg er det åpne og semi-åpne områder i tilknytting badeplassen hvor man trygt kan trygt bade i selve fjorden. Et stupetårn og solseng er plassert ytterst med utsikt utover fjorden.  

Kontaktperson

Tiltak: Ny Bypark, havnefront, sjøfront og havnepromenade Anskaffelse: Konkurranse Sted: Filipstadveien 1, Oslo, Oslo Oppdragsgiver: Oslo Havn KF Utomhusareal: 71 000 m2 Status: Skisseprosjekt 2013 Samarbeidspartner: Brick Visuals Fagområder: Landskap Miljøaspekt: Sosial bærekraft i form av tilrettelegging for møteplasser. Bærekraft i form av tilrettelegging for store grønne arealer som del av byens grønnstruktur.